Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Finnmark fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Finnmark fylke er kartleggingen utført som et samarbeid mellom Ing. Chr. F. Grøner, Høvik, og Finnmark Teknikk i Lakselv. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Finnmark fylke er det totalt undersøkt 68 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 48 lokaliteter. I tillegg er 40 lokaliteter registrert, men ikke rangert, i løpet av kartleggingen. Det er ingen registrerte lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige undersøkelser eller tiltak), ni lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 39 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Finnmark er et fylke med relativt få industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. Hovednæringene er fiskeindustri, servicenæring og reindrift. Gruveindustrien er fremstående i Sør-Varanger, Alta og Kautokeino kommuner, og har tidligere vært viktig i Kvalsund kommune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.131
Page number:
146
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark