Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Aust-Agder fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NG) har på oppdrag fra Statens forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Aust-Agder fylke er kartleggingen utført av Ing. Vidar Tveiten A/S, Seljord. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Aust-Agder fylke er det totalt kartlagt 107 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 94 lokaliteter. Det er registrert fire lokaliteter i rangeringsgruppe 1(behov snarlige under- søkelser eller tiltak), 60 lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 30 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk. Aust-Agder er et fylke med relativt mange industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. I Moland og Lillesand finnes de tre store smelteverksbedriftene i fylket. Det finnes også en rekke plast- og plastbåt- fabrikker av varierende størrelse. Disse finnes spredt utover hele fylket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.123
Page number:
156
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder