Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Akershus fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurens- ningstilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfallsfyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Akershus fylkes er kartleggingen utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI). De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Akershus fylke er det totalt kartlagt 228 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 171 lokaliteter. Det er registrert 10 lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov for tiltak), 48 i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 113 i rangerings- gruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Akershus fylke preges av store jordbruksarealer. Industrivirksomheten er stort sett samlet i tettstedene og langs vassdrag og ferdselsårer. Det dominerende vassdraget i fylket er Glåma-vassdraget. Gardermoenområdet i Ullensaker kommune inneholder Norges største utnyttbare grunnvannsmagasin.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.084
Page number:
170
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus