Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn. Brukerveiledning for avfallsdeponidatabasen.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomfør fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. NGU har i samarbeid med siv.ing. Einar Morland utviklet et totalkonsept for innlegging, gjenfinning og bearbeiding av de store mengder data som er samlet inn. Databaseprogrammet inngår som en del av NGUs arbeid i forbindelse med prosjektet "Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn".

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.159
Page number:
62
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport