Kartlegging av potensialet for grunnvarmeuttak fra løsmasser i Elverum

Bruk av varmepumper basert på opp-pumpet grunnvann til varme- og kjøleformål er lite brukt i Norge. I samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har NGU (Norges geologiske undersøkelse) laget et kart over grunnvarmepotensialet i løsmasser i Elverum. Kartet er laget på bakgrunn av eksisterende data som kvartærgeologisk kartlegging, geofysiske målinger, grunnvannsundersøkelser og resultater fra HYDRA-samarbeidet (forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995). I tillegg har NGU gjort supplerende undersøkelser i form av georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Viktige parametre som er bestemmende for hvor mye grunnvarme som kan tas ut, er grunnvannstemperaturen og grunnvannsmagasinets vanngiverevne og mektighet. To områder i Elverum er godt egnet for bruk av grunnvann som energikilde, nemlig Grindalsmoen og Strandmoen/Sagtjernet. Her er mektigheten av massene stor og de vannførende lagene har høy vanngiverevne. Brønner fra eksisterende og gamle vannverk i disse områdene har en produksjonsrate på over 2000 l/min (= 33,33 l/s) som ved et uttak av 2,5 grader celsius tilsvarer en effekt på ca. 350 kW. Den sørøstlige delen av det kartlagte området er mer eller mindre uegnet for bruk av grunnvann som energikilde. Generelt har løsmassene ofte et såpass høyt innhold av silt og finsand at grunnvannsuttaket blir begrenset. Det er viktig å poengtere at kartet over grunnvarmepotensialet i løsmasser i Elverum er en oversikt over ressursene. Ved eventuell utbygging av anlegg vil det være nødvendig med detaljunersøkelser for vurdering av brønnplassering, brønndimensjonering, kapasitet, grunnvannstemperatur og grunnvannskvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.008
Page number:
63
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark