Kartlegging av PCB i bygg som skal rives ved St. Olavs hospital, Trondheim

NGU har utført en kartlegging av PCB i stående bygningsmasse på St. Olavs hospital som etter planen skal rives i 2010. Kartleggingen omfatter følgende bygg: 7 (gamle føden), 8 (skade/akutt), 9 (røntgenavdelingen), 19 (høyblokka), 20 (høyblokka), 21 (høyblokka), 24 (klinisk kjemisk avdeling), 25 (intensiven), 26 (operasjon/auditorium), 27 (røntgenarkiv) og 29 (operasjon/sterilisering). Senere ble også byggene 17 (lunge/nevrokirurgi) og 18 (lunge og infeksjon) inkludert. Det er ikke påvist PCB i prøvene fra byggene 25, 26, 27 og 29 og disse byggene kan "friskmeldes". Byggene 7, 8, 9, 17 og 18 inneholder PCB. Bygg 7, og 8 samt de øvre etasjene på høyblokka har høye PCB-konsentrasjoner i fugemassene rundt vinduene (200 000-290 000 mg/kg). Høyblokka (bygg 19, 20 og 21) er bygd i to trinn. Etasjene fra første byggetrinn (1958) inneholder svært lite PCB. Det er påvist noe PCB i yngre maling. Det yngste byggetrinnet (1971) inneholder PCB. Det gjelder særlig trappegangene og utvendig fasade. Terassene som ble påbygd i 1975 inneholder PCB i takmaling. I tillegg kan PCB påvises noen steder der det trolig er blitt oppusset. Konsentrasjonene av PCB i maling, puss og betong er lave, vanligvis < 1 mg/kg. Masser med PCB7 konsentrasjon lavere enn 0,01 mg/kg klassifiseres som rene masser. Oppfølgende prøvetaking på ytterveggene i høyblokka, betonggulvet i øvre etasjene i høyblokka og profilprøvetaking fra fugemasse i vindu ut i betong kunne redusere mengden avfall med høyere konsentrasjoner. Undersøkelsene er kun gjort på betong, puss, maling og fugemasser. Eventuelle PCB-vinduer eller kondensatorer er ikke inkludert i undersøkelsen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.019
Page number:
90 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
PCB i bygningsmasse, St. Olavs
Project nr:
328800