Kartlegging av mulige pukkforekomster fra Vest-Agder til Hardangerfjorden

Det er foretatt en kartlegging av områder som kan være egnet til uttak av fjell for produksjon av pukk til eksport. Den geografiske plasseringen av lokalitetene er på kyststrekningen mellom Vest-Agder og Hardangerfjorden. Til lokaliseringen er benyttet topografiske kart, berggrunnskart, kommuneplaner og tilgjengelige pukkrapporter for deler av leteområdet. Ved lokalisering av nye områder er det benyttet kriterier som bergartstype og egenvekt, sjødyp, størrelse på ressurs, geografisk plassering, antatt kvalitet og eventuelle konfliktsitasjoner. Det er ikke foretatt prøvetaking med analysering for noen av forekomstene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.081
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport