Kartlegging av mulige grunnvannsforekomster i fjell ved tre vannverk i Sortland kommune, Nordland fylke

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har, etter oppdrga fra Sortland kommune, kartlagt muligheten for uttak av grunnvann fra fjell som alternativ vannkilde til vannverkene Blokken, Vestre Godfjord og Østre Godfjord. Ved Blokken er fjellet stedvis godt oppsprukket og muligheten for uttak av grunnvann fra fjell er tilstede. Vannverkets behov er imidlertid forholdsvis stort (1,4 l/s) slik at det må påregnes boring av flere brønner for å dekke behovet. Ved Vestre og Østre Godfjord er det sammenhengende overdekke av løsmasser innenfor hele forsyningsområdene, og eksakt plassering av borepunkter i forhold til berggrunnens oppsprekking er derfor vanskelig. De foreslåtte områdene for boring kan være vanskelig tilgjengelig for borerigg og det anbefales derfor at atkomsten vurderes av brønnborer i hvert enkelt tilfelle. Vannbehovet er forholdsvis lite (V. Godfjord: 0.65 l/s, Ø. Godfjord: 0,35 l/s), men det må allikevel tas høyde for at det kan bli nødvendig å bore flere brønner for å dekke behovet for Vestre Godfjord vannverk. Ved Østre Godfjord vannverk kan det være muligheter for å dekke vannbehovet med en boring. Det understrekes at boring etter vann i fjell alltid er forbundet med usikkerhet mht. vannmengde og vannkvalitet. For Vestre og Østre Godfjord vannverkkan uttak av vann fra gravde brønner eller kildeutspring være te alternativ til boring av fjellbrønner. Disse alternativene må eventuelt undersøkes nærmere ved vannprøvetaking og vannføringsmålinger over tid. Ved utbygging av vannverkene basert på grunnvann fra fjell er det svært viktig å sikre borehullene mot inntrenging av overflatevann ved at det tettes godt i overgangen mellom fjell og foringsrør.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.001
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland