Kartlegging av miljøgifter i eksteriørmaling på bygninger i Midtbyen i Trondheim

Ved hjelp av et bærbart XRF-instrument er eksteriørmalingen på 290 bygg i Midtbyen i Trondheim undersøkt for innholdet av antimon, arsen, barium, bly, brom, jern, kadmium, klor, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, tinn, titan og vanadium. Resultatene viser at miljø- og helsefarlige stoffer forekommer i eksteriørmaling på mange av de 290 undersøkte bygg i Midtbyen i Trondheim. Blyinnholdet som er påvist i de ulike eksteriørmalingene er overraskende høyt. Grenseverdien for farlig avfall for bly overskrides i mange bygg. Flere bygg som ble pusset opp i 1996 forbindelse med 1000 års jubileet for Trondheim, har et høyt innhold av bly i de ytre fasader. Ingen malingsfarger skilte seg spesielt ut med tanke på innhold av blyinnhold. Stående bygningsmasse er sannsynligvis en viktig aktiv forurensningskilde for tungmetaller. Naturlig avflassing og rehabiliteringsarbeider representerer en risiko for spredning av bly og andre miljøgifter til jord og til overvannssystemet med mulighet for videre spredning til havnebassenget. Blyinnholdet i interiørmaling ble undersøkt i ett bygg (Trondheim Katedralskole). Konsentrasjonen av bly i malingen ble her påvist å være høyre enn grenseverdien for farlig avfall (>2500 mg/kg).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.078
Page number:
53 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000