Kartlegging av jordforurensning i fire barnehager i Lørenskog kommune

Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Lørenskog kommune undersøkt forurensning av overflatejord i fire barnehager i Lørenskog, I alle barnehagene befinner jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, kadmium, krom, arsen, nikkel eller PCB seg under anbefalte tiltaksgrenser, og det er ikke nødvendig med tiltak i disse barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 3 av de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For disse barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord og finsand inntil CCA-trykkimpregnert trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirket. Kreosotimpregnert trevirke ble ikke observert i noen barnehager. Undersøkelsene støtter antagelsen om at mindre byer, med kort urban historie og uten tung industri, har uproblematiske nivåer av miljøgifter i barnehagejord.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.061
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000
Fylke:
Akershus