Kartlegging av jordforurensning i 86 barnehager i bydel Nordstrand

Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 86 barnehager/-parker i bydel Nordstrand i Oslo. I 29 av barnehagene (34 %) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, arsen, kvikksølv, nikkel og/eller sum 7 PCB anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 74 av de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For disse barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord og finsand inntil CCA-trykkimpregnert trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirket. Kreosotimpregnert trevirke ble observert i to barnehager. Slikt trevirke må fjernes helt, og jord og finsand som har ligget inntil trevirket må fjernes og erstattes med rene masser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.013
Page number:
155 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Jordkartlegging i Oslo-barnehager innenfor Ring 2
Project nr:
309600
Fylke:
Oslo