Kartlegging av jordforurensning i 79 barnehager i bydel Vestre Aker

Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 79 barnehager/-parker i bydel Vestre Aker i Oslo. I 31 av barnehagene (39 %) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, arsen, kadmium og/eller nikkel anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 73 av de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For disse barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord og finsand inntil CCA-trykkimpregnert trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirket. Kreosotimpregnert trevirke ble observert i tre barnehager. Slikt trevirke må fjernes helt, og jord og finsand som har ligget inntil trevirket må fjernes og erstattes med rene masser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.087
Page number:
146 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Jordforurensning i 650 barnehager i Oslo
Project nr:
309602
Fylke:
Oslo