Kartlegging av jordforurensning i 40 barnehager i bydel Søndre Nordstrand

Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 40 barnehager/-parker i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. I 17 av barnehagene (40 %) overstiger jordas innhold av bly, arsen og/eller benzo(a)pyren anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 33 av de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For disse barnehagene anbefales det tiltak i form av å fjerne jord og finsand inntil det CCA-trykkimpregnerte trevirket, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirket. Mulig kreosotimpregnert trevirke ble observert i én barnehage. Slikt trevirke må fjernes helt, og jord og finsand som har ligget inntil trevirket må fjernes og erstattes med rene masser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.015
Page number:
84 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Jordforurensning i 650 barnehager i Oslo
Project nr:
309602
Fylke:
Oslo