Kartlegging av Grongfeltets malmpotensial. En geomatematisk integrasjon av geologiske, geofysiske og geokjemiske prospekteringsdata.

Grongfeltet er inndelt i celler på 500 X 500 m. For hver celle er informasjon om geologi, geofysikk og geokjemi kodet, og variable for hver datatype er generert. Variablene er konstruert slik at de på spørsmål om tilstedeværelse i en celle kan besvares med Ja, Nei, Vet ikke eller Ikke observert. Variablene blir bearbeidet i programsystemet "Geologic Descision Analysis", som er basert på et valgt modellområde som angir variablenes vekt i forhold til hvor systematisk variablene karakteriserer modellområdet. Programsystemet beregner også ukjente cellers mineraliseringspotensial ved å sammenligne disse med modellområdet. Kart over ukjente cellers mineraliseringspotensial er beregnet for 6 modellområder med kjent mineralisering. På grunnlag av disse resultatene har men konstruert generaliserte modeller og benyttet disse til å beregne de øvrige cellers mineraliseringspotensial. For Sandølafeltet og Gjersvikdekket har man i tillegg definert tre litogeokjemiske modeller på grunnlag av en statistisk analyse av litologiske og geokjemiske samvariasjoner. De lito-geokjemiske modellene faller sammen med følgende tre anomalityper: Pb-Ni anomalier i Finbu-formasjonen; Cu-Pb-Ag anomalier knyttet keratofyr i grønnstein; Cu-Zn anomalier i grønnstein ikke spesielt knyttet til keratofyr. De generaliserte modellene og de tilsvarende lito-geokjemiske modellene klassifiserer grovt sett cellene likt med hensyn til mineraliseringspotensial. Der hvor dette ikke er tilfelle, bør årsaken til avviket søkes før endelig modell velges og mineraliseringspotensial beregnes.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1804
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport