Kartlegging av glasiale landformer: pilotprosjekt 2019

I områder av Agder og Trøndelag har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken startet utvikling av metoder og prosedyrer for mest mulig operatøruavhengig kartlegging av glasiale landformer. Områdene ble valgt med bakgrunn i hvor NGU har kunnskap og data, for å sikre en god variasjon i landformer. Dette gir tilfang til en bredde av glasiale landformer som bidrar til utvikling av en metoderapport for nasjonalt datasett. Kartleggingen er basert på LiDAR, ortofoto og noen grad av feltsjekk. Prosjektet har testet ut denne metodikken for glasiale landformer og det er utviklet eller er under utvikling databaseløsninger for denne type landformer. Arbeid ut over dette pilotprosjektet vil teste ut metodikk for å kombinere landformkartlegging med NGUs ordinære kvartærgeologiske kartlegging. Dette skal munne ut i en metoderapport for kartlegging av glasiale landformer på nasjonalt nivå.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2020.001
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging av rødlistede landformer: Pilotprosjekt
Project nr:
383600