Karasjok. Beskrivelse til flyfototolkete kvartærgeologiske manuskart i målestokk 1:50 000 innen kartblad Karasjok, M 1:250 000. kartblad 2033 I-II

Relieffet er forholdsvis markert innen kartblad 2033 I og noe mindre markert innen kartblad 2033 II. De høyeste og laveste punktene innen disse områdene er hhv. 643 og 525 m.o.h. samt 130 og 140 m.o.h. Området er dominert av et sammenhengende morenedekke. Store breelvavsetninger dominert av sand ligger langs hoveddalene, Karasjåkkas dal og Anarjåkkas dal. Yngste isbevegelse tolket ut fra drumlinoide former og flutings har gått mot NØ over kartblad 2033 I. Sporene etter breelvdreneringen langs Anarjåkka er karakterisert av en stor hovedesker foruten mange dødisformer, mens sporene langs Karasjåkka viser en mer åpen drenering med langt færre dødisformer.. Dreneringen over fjellområdene Iskuras og Galmat har en dominerende nordlig komponent. Dette viser at de aller siste isrestene i området har trukket seg tilbake i sørlig retning.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1882/27
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark