Kalkspatmarmor ved Breivoll-Skog, Ibestad kommune. En oppsummering

Den hvite kalkspatmarmoren ved Breivoll-Skog på øya Rolla i Ibestad kommune ble i 2011 av NGU vurdert å være en mineralressurs med mulighet for framtidig næringsvirksomhet. Kommunen og Troms fylkeskommune fulgte opp NGU’s anbefaling om videre undersøkelser, og det ble skaffet til veie midler for et oppfølgende prosjekt. Geokonsulent Perry O. Kaspersen ble av kommunen engasjert som prosjektleder, og det ble i det påfølgende kjerneboret 19 borehull på til sammen 2234 m. Kunnskapsnivået om forekomsten ble med dette hevet betydelig, men fortsatt er viktige spørsmål ubesvart. Et sentralt punkt for grunneierne er hvorvidt framtidig gruvedrift vil kunne skje ved underjordsdrift på en slik måte at ulempene for lokalbefolkningen blir akseptable. Dette kan ikke besvares tilfredsstillende for øyeblikket. En annen uklarhet er i hvilken grad forekomsten er industrielt attraktiv i dagens marked. Hovedformålet med denne rapporten er å gi en oppsummering av eksisterende informasjon om forekomsten med anbefalinger om hva som bør gjøres videre. Videre vil også de nyeste resultatene sammenlignes med NGUs eksisterende data for forekomsten, og på sikt kunne sammenlignes med NGUs landsdekkende datasett.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.049
Page number:
141
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Dolomitt- og kalkspatmarmor
Project nr:
366400
Fylke:
Troms