Jordsmonnets motstand mot forsuring i Sogn og Fjordane fylke.

I 1983-96 gjennomførte NGU i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune en kartlegging av den geokjemiske fordeling av opptil 40 grunnstoffer i fylket. Hovedhensikten med kartleggingen var å klarlegge mulighetene for funn av mineralske råstoffer. Denne rapporten tar for seg hvordan materialet er forsøkt nyttet i miljø- kjemisk sammenheng. De tidligere innsamlete jordprøver ble i 1989/90 analysert på nytt for å bestemme jordsmonnets surhetsgrad (pH), evne til å motstå for- suring og mengde utløste kationer og anioner. Variasjonene i de øverste 2-10 ca. av jordlaget (råhumuslaget) og forholdene i undergrunnen (på ca. 50cm. dyp) er vist ved kart og tabeller, hvorav de fleste grunnlagsdata er samlet i et eget vedlegg til rapporten. Overflatejordas surhetsgrad og forsuringsfølsomhet varierer regionalt med systematiske mønstre. Det er flere faktorer i tillegg til berggrunnen som virker inn på disse fordelinger. Store områder synes å ha liten evne til å nøytralisere sur nedbør, og økt utvasking av bl.a. magnesium fra overflate- jorda kan på sikt være en uheldig konsekvens av dette. Resultatene er bl.a. sammenholdt med lignende undersøkelser i Sør-Norge, tidligere geokjemisk kartlegging i fylket og registrert forsuringsskade på fisk og bunndyr i elver.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.120/A
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport