Jordprøver i geokjemiske undersøkelser. Metodestudier i område med blymineralisering.

Rapporten gir første resultater fra en undersøkelse over feltmetodikk i geo- kjemiske undersøkelser. Undersøkelsen, som ble påbegynt i 1964, og utført på et ca. 100 km2 stort felt i Oppland fylke, inkluderer også blyforekomstene i Vardal. Følgende spørsmål er stilt opp for arbeidet: 1. Hvor gode informasjoner gir den brukte prøvetakingen med gjennomsnittelig prøvepunktavstand på 3 km om elementfordelingen i overdekket? 2. Hvordan vil malmforekomster - i dette tilfelle en blyineralisering - av- speile seg ved en tettere og mer detaljert prøvetaking? Foruten beskrivelse av feltet og metodikken er det presentert en del resul- tater for bly og kopper av de undersøkte elementer (Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V, Mn og Pb). For nærmere utredning om undersøkelsen vises til NGU-rapport 406 C (English summary).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
406 B
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland