Jordforurensning i Harstad

Denne rapporten beskriver forurensningsnivå i overflatejord (0-2 cm) i Harstad og indikerer potensiell spredning av miljøgifter fra tette flater via overvannssystemet gjennom bestemmelse av miljøgifter i sandfangmasser. Konsentrasjonen av ulike miljøgifter i overflatejord fra de sentrale delene av Harstad viser at overflatejorden er fra lavt til meget sterkt forurenset. De høyeste konsentrasjonene av miljøgifter i overflatejorda forekommer ved skipsverftene og industriområdene, eksemplevis Mathiassen mek.verksted og Kaarbø verksted, samt ved tidligere avfalls- og industrifyllinger (for eksempel nord for Gangåsholmen og innerst i Harstadbotn). Det er stort sett sjønære områder som har de høyeste konsentrasjonene av miljøgifter i overflatejord. Miljøgiftene i overflatejorda fra de sjønære områdene kan ha stor spredningsrisiko til det marine miljøet Det anbefales å følge opp de mest forurensede områdene med detaljerte undersøkelse for å kvantifisere spredning av miljøgifter fra land til sjø fra disse forurensningskildene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.014
Page number:
97 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Jordforurensning i Harstad
Project nr:
309800