Jordforurensning i Bergen - Undersøkelse av barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokken: Helserisikovurdering.

Frie emneord: Jordforurensning ; Benso(a)pyren ; Barnehage ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) har undersøkt innholdet av arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrkarboner (PAH) i 21 barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokkenområdet i Bergen. Resultatene er brukt i en helserisikovurdering. Det øverste jordlaget i barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokken er i varierende grad forurenset med bly og benso(a)pyren. Deler av området er sterkt forurenset. Forurensningskildene i "gammel" byjord kan være mange. Det virker imidlertid som slagg og andre avfallsprodukter fra Bergens gassverk er brukt som fyllmateriale i stor grad. Andre kilder kan være rivningsmasser etter ulike bybranner. Sand i sandkassene i de undersøkte lekearealene er moderat forurenset med arsen. Arsenforurensningen skyldes i hovedsak utlekking av arsen fra trykkimpregnert trevirke. Som et resultat av denne undersøkelsen anbefales følgende tiltak for bedring av situasjonen: * Fjerning av jord/sand i 1 meters bredde og 20-30 cm dybde rundt trykkimpregnert trevirke i kontakt med jord/sand. * Minimum oljebeising av trevirket for redusere videre utlekking av arsen, men helst utskifting av trykkimpregnert trevirke i kontakt med jord/sand. * I tillegg bør det arbeides for å få bort CCA-impregnert materiale (CCA=kobber-krom-arsen) fra barns lekemiljø. * Fjerning av jord/sand hvor arseninnholdet er høyere enn 20 mg/kg, blyinnholdet er høyere enn 150 mg/kg og hvor innholdet av benso(a)pyren er høyere enn 0.5 mg/kg. * Massene erstattes med ren jord. * Til sammen mellom 600 og 1000 m3 forurenset masse foreslås fjernet i tillegg til massene rundt trykkimpregnert trevirke. Gammel byjord er "brukt" mange ganger og er tilført forurensninger av u

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.077
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland