Jordforurensning i Bergen. Oppfølgende undersøkelser av jordforurensning i barns lekemiljø i Sentrum-, Laksevåg-, Løvstakken-, Sandviken og Landås bydeler. Helserisikovurderinger.

NGU og Folkehelsa har undersøkt innholdet av bly, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i 72 barnehager, barneparker og lekeplasser i Sentrum-, Løvstakken-, Landås- og Laksevåg bydeler i Bergen. Det øverste jordlaget i de undersøkte lekearealer er i varierende grad forurenset med bly, PAH og PCB. Resultatene er brukt i en helserisikovurdering. Det foreslås tiltak i 21 av de undersøkte lekeraler. Forurensningskildene i "gammel" byjord er mange. Typiske kilder er avfall, slagg, bygningsrester/rivningsavfall (malingsflak, betong og murpuss). Kildene for bly og PAH er sannsynligvis historiske, mens PCB-kildene fremdeles er aktive. Som et resultat av disse undersøkelsene anbefales følgende tiltak for bedring av situasjonen: * Fjerning av jord/sand hvor blyinnholdet er høyere enn 150 mg/kg, benzo(a)pyren-innholdet er høyere enn 0,5 mg/kg og PCB-innholdet er høyere enn 0,5 mg/kg. Volumet av masse som foreslås fjernet utgjør til sammen mellom 900 og 1400 m3. * Massene erstattes med ren jord. * Kildene for PCB forurensningen bør kartlegges og isoleres for å forhindre fremtidig ny forurensning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.089
Page number:
63
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland