Jordforurensning i Bergen

Frie emneord: Jordforurensning ; PCB ; Tiltaksvurdering ; Dioksin ; Forurensningskilde ; Barnehage ; PAH De ytre bydelene er "rene", bortsett fra lokal punktforurensning. Området innen for en sirkel med radius 3 km fra forbrenningsanlegget i Rådalen har i dag et lavt innhold av alle de undersøkte grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Indre byområde og særlig bysentrum er forurenset med bly, kadmium, kvikksølv, arsen, PAH og til dels PCB. Det indikeres at de viktigste kildene for forurensningen av overflatejorden i Bergens indre byområde er: - Forbrenning av kull i Bergen gassverk og boligoppvarming (arsen, kadmium, bly, sink, PAH) - Biltrafikk (Bly, sink og muligens PAH og PCB) - Industriutslipp (bly, sink, kadmium og kvikksølv) - Krematorier (kvikksølv) Kildene til det høye innhold av grunnstoffer i enkelte prøvepunkter er ikke klarlagt. Barnehagejorden inneholder tre ganger mer arsen enn overflatejorden ellers i kommunen. Arsenkildene i barnehagejorden er: - Trykkimpregnert trevirke - Tilkjørt sand Det anbefales at jordundersøkelsen i Bergen fører til følgende tiltak: - Data fra undersøkelsen legges til grunn for en helserisikovurdering. Risikovurderingen bør rettes mot barn og deres mulighet for eksponering av bly og arsen fra forurenset jord på lekeplasser og i boligområder i inder byområde. - Det gjennomføres en tilsvarende risikovurdering i forhold til arsenkonsentrasjonene i barnehagene. I denne risikoanalyse må de to For vurdering av mulig gjenåpning av gruva ble det sommeren 1998 utført etand). - Når resultatene av disse to risikovurderingene foreligger, kan eventuelle tiltak settes i verk, dvs som fjerning av forurenset jord og lignende, og om arseninnholdet i jorden skal kontrolleres i alle barnehager. - I nærområdet til Bergens gassverk (Dokken, Møhlenrpis, Sydnes, Nøstet og Nordnes) bør det tas flere jordprøver for å få klarlagt omfanget av PAH-forurensnin

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.022
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland