Jordforurensning i barnehager innenfor Ring 2 - Del 2

NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 36 barnehager, alle beliggende innenfor Ring 2 i Oslo. I 19 av barnehagene (53%) overstiger jordas innhold av benzo(2)pyren, bly, arsen, kvikksølv eller PCB anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. Det ble observert bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 30 av de 36 undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For alle barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord inntil CCA-trykkimpregnert trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.028
Page number:
89 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Jordkartlegging i Oslo-barnehager innenfor Ring 2
Project nr:
309600
Fylke:
Oslo