Jordforurensning i 10 barnehager i Trondheim

Høsten 2007 ble ti sentrumsnære barnehager i Trondheim undersøkt for jordforurensning, som en del av to masteroppgaver innen anvendt geokjemi ved Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet (NTNU). Jordprøvene ble analysert for arsen, metaller og 16 polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). I 5 av 10 barnehager ble det funnet for konsentrasjoner av arsen, bly, PAHsum16 eller benso(a)pyren i jord som overskrider Nasjonalt Folkehelseinstitutt og SFT kvalitetskrav til jord i barnehager. Det ble påvist CCA- trykkimpregnert trevirke i 9 av 10 barnehager. Kreosotimpregnert trevirke ble observert i èn barnehage.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.011
Page number:
52 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000