IUGS sekretariat: vurdering og sluttrapport

Internasjonalt samarbeid, geologi: lUGS sekretariatet har spilt en meget sentral rolle i internasjonalt geofaglig nettverksarbeid og har bLa. bidratt til at land i den 3. verden har vært mer aktiv i lUGS. Sekretariatet har utført sitt internasjonale arbeid på en meget tilfredsstillende måte. Lokaliseringen av IUGS sekretariatet i Norge har vært med på å øke Norges betydning i flere geofaglige miljøer internasjonalt, og har bidratt til at norske geoforskere er valgt inn i sentrale posisjoner i IUGS. Norges støtte til IUGS har bidratt til at landet fikk ansvar for den internasjonale geologiske kongress i 2008.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.001
Page number:
9 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Sekretariatsfunksjoner IUGS
Project nr:
309300