IP- og VLF-målinger ved Lille Ste og Øvervatnet, Nordreisa

Hensikten med undersøkelsen var å foreta VLF- og IP-målinger over to utvalgte områder i et større gabbromassiv for å se om de kisimpregnerte sonene kom klart fram fra resten av gabbroen. Undersøkelsen viser at de kisimpregnerte sonene ved Lille Ste ga tydelige anomalier både for IP, og SP. VLF viste seg lite egnet som metode ved Lille Ste. Derimot ga de kisimpreg- nerte sonene ved Øvervatnet sterke VLF-anomalier. Dette indikerer at impreg- nasjonenes ledningsevne må være vesentlig høyere ved Øvervatnet enn ved lille Ste. Ved eventuell videre prospektering anbefales en kombinasjon av SP-, VLF- og magnetiske målinger. For prospektering etter impregnasjoner på et noe større dyp anbefales IP-målinger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/47D
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms