IP- og VLF-målinger Osenfeltet, Nordre Osen. Galåfeltet, Rena.

Undersøkelsene var en del av NGU's blyprosjekt, og det henvises til rapporter over tidligere målinger i området: NGU nr. 1038/3A, Galåfeltet og NGU nr. 1103/1A, Osenfeltet. Hensikten med IP-målingene var hovedsaklig å foreta en videre undersøkelse av tidligere påviste anomalier bl.a. med henblikk på eventuelle boringer. VLF-målingene ble utført som forsøk på å kartlegge skyvesonens utgående. De utførte IP-målinger ga sikrere holdepunkter i den videre prospektering. Visse IP-anomalier som korresponderer med VLF-anomalier skyldes sannsynligvis grafitt i skyvesonen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1172/4
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark