IP- og magnetiske målinger i Feragen kromittfelt

Hensikten med målingene var å kartlegge kjente og hitil ukjente kromitt-mineraliseringer. Ut fra tidligere undersøkelser valgte en å benytte IP-målinger, delvis supplert med magnetiske målinger. Det har fremkommet en rekke anomalier, men det er uklart hvorvidt de skyldes kromittmineraliseringer alene , eller om de også kan skyldes rene bergarter. For å bringe dette på det rene, anbefales det påsatt noen borhull på utvalgte IP-anomalier selv om muligheten for økonomisk interessant kromittmineralisering ut fra geologiske kriterier synes meget små. Sekundært har undersøkelsen gitt sterke indikasjoner på at det ultrabasiske massivet neppe er mer enn noen ganske få hundre meter tykt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/33B
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport