IP-målinger Flintheia, Leksvik, Nord-Trøndelag

I forbindelse med Nord-Trøndelagsprogrammets malmundersøkelser, har NGU utført kombinerte IP-målinger over et ca 2,5 km² stort område ved Flintheia i Leksvik kommune. IP-målingene i Flintheia-området viser at de kjente forekomstene av Cu-Pb-Zn ikke har vesentlig utbredelse utover det som er blottet i skjerpene, og forekomstene er meget små. Målingene har gitt bare en anomali som kan tenkes å være knyttet til hittil ukjent forekomst av samme type. Målingene indikerer en strøklengde på ca. 150 m. Anomaliårsaken ligger i overdekket terreng, og er ikke påvist. Dersom den eventuelle mineraliseringen her er mineralogisk og kjemisk av samme type som i skjerpene i området, er den for liten til å ha økonomisk interesse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.182
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport