Inventering av kalkstein og dolomitt i Valnesfjord, Fauske, Nord- land fylke.

Valnesfjord kalkfelt; på anmodning fra bergmesteren i det Nordlandske berg- mesterembede ble det utført en sonderende undersøkelse av et kalksteins- felt i Valnesfjordområdet. Undersøkelsene omfattet geologisk kartlegging og sonderende overflateprøvetaking. De geologiske kart som finnes over om- rådet viser et mektig kalksteinsdrag som strekker seg fra Skjerstadfjorden i syd til Sørfold i nord. Etterhvert viste det seg at draget i virkeligheten var splittet opp i mindre soner med mellomliggende soner av glimmerskifer, kvartsitt og kvartsittskifre. Kvaliteten på de forskjellige kalksteinssonene er sterkt varierende og jevnt over meget dårlig. Det eneste område som kan tenkes å få en økonomisk utnyttelse ligger syd for R80. "Løvgavlmarmor"; NGU's Nord-Norge-prosjekt mottok en henvendelse fra Fauske kommune, med anmodning om en nyvurdering av reservene av den røde Løvgavl- marmoren. Man var særlig opptatt av spørsmålet om denne marmorressursen er begrenset og om den bare finnes i det området som allerede er kjent. Undersøkelsene viste at den røde Løvgavlmarmoren er en begrenset ressurs og at dens opptreden som økonomisk utnyttbar blokkstein er knyttet til den kollen hvor det idag er drift.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1336/4
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland