InterCity-prosjektet, Østfoldbanen Fredrikstad - Sarpsborg. Faglig rådgivning rundt geologiske forhold i Fredrikstad

NGU har på oppdrag fra Statens vegvesen og Bane Nor bidratt med faglig rådgivning i kartlegging av omfang og årsak til setningsutvikling i Fredrikstad sentrum, med spesielt fokus på området rundt Glemmen og Rolvsøyveien. Området i og rundt Fredrikstad har komplekse grunnforhold med setningssensitiv leire, med stedvis stor tykkelse i dalførene. Berggrunnen er preget av gamle forkastnings- og/eller bruddsoner med soner av dypforvitring der fjellet er delvis omdannet til leirmineraler. Disse grunnforholdene gir bygningstekniske utfordringer ved etablering av ny infrastruktur i utbyggingsområder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2019.028
Page number:
52
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Faglig rådgivning til InterCity Prosjekter i Fredrikstad
Project nr:
383200
Fylke:
Østfold