Integrasjon av kunnskap, grunnvann og løsmasser. Eksempler fra Lora og Grøna i Lesja kommune

I et samarbeid med Lesja kommune er det satt i gang et opplæringsprosjekt i grenseområdet mellom fagene kvartærgeologi og hydrogeologi for å styrke integrering av kunnskap mellom disse fagfeltene. Dette vi danne grunnlag for valg av strategier for kartleggingen av løsmasser og grunnvannsundersøkelser. Videre vil prosjektet se på anvendelse av utstyr og gi anbefalinger slik at sammenhengen mellom avsetningstype, dannelse og hydrogeologi kan bli undersøkt på en tilfredsstillende måte. Det er utført 7 boringer i avsettningene ved Lora og Grøna. Boreresultater ved Lora støtter den kvartærgeologiske tolkningen med hensyn til avsetningens dannelse (genese) som en breelvavsetning. Denne er avsatt som en vifte ut over brekammer-/bresjøavsetninger i øst. Ved Grøna ble det avsatt mere stein og blokkrike avsetninger under isavsmeltningen. Dette samsvarer godt med de registrerte geotekniske parametrene. Disse boringer til 20 - 30 m er foretatt med etterfølgende nedsetting av sammensveisete stålfullrør med to meter stålfilterrør nederst. På grunn av tekniske begrensninger ble det tatt ut vannprøver fra 5 av det 7 boringer. Vannprøver ble analysert i NGU-lab og viser lavt innhold av ioner. Grunnvannskvaliteten er også tilfredsstillende i forhold til drikkevannsforskriften. Videre framdrift mht endelig fastsetting av vannmengder og en endelig drikkevannnskvalitet vil innebære oppfølgende undersøkelser med bl.a. overvåkning av vannstand i elver og grunnvannsspeil, samt boring av testbrønner. Strømmingsforholdene må utredes med fokus på vannkvalitet i forskjellige grunnvannsmiljøer, f. eks. ved Lora. For å kunne planlegge en eventuell framtidig utvinning av grunnvanns reservoarene, er boringer med opptak av sedimentprøver nødvendig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.076
Page number:
33 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Integrasjon av kunnskap, Grunnvann/grunnvarme og Løsmasser/klimautvikling
Project nr:
325700
Fylke:
Oppland