Innhold av miljøgifter i ballastpukk

Denne rapporten gjennomgår kjemiske data fra tidligere undersøkelser av miljøgifter i ballastmasser. Tilgjengelige data er sammenstilt og kommentert for å gi en oversikt over det man i dag vet om det generelle nivået av ulike stoffer, hvilke stoffer som utpeker seg som de mest problematiske og hvilke områder der det fortsatt finnes for lite informasjon. Det generelle nivået av arsen og tungmetaller i ballastmasser er lavt, selv om enkelte høye verider av noen av metallene kan forekomme, spesielt på enkelte strekninger. Det kan derfor konkluderes med at forurensningsbidraget fra togtrafikk og jernbanedrift vanligvis er svært lavt når det gjelder innhold av arsen og tungmetaller i ballastmasser. Selv om datagrunnlaget er noe mindre, kan det også slås fast at PCB, plantevernmidler og asbest forekommer i liten grad i ballastmassene. PAH-kongeneren benzo(a)pyren er den miljøgiften som representerer det største forurensningsproblemet. Selv om man utelater spesielle strekninger som Ofotbanen og Lieråsen tunnel, overskrider over 30% av prøvene SFTs gjeldende normverdi for benzo(a)pyren på 0,1 mg/kg. 74% av prøvene overskrider den foreslåtte normverdien på 0,01 mg/kg.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.011
Page number:
13 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000