Innhold av edelmetaller i løsmasser, Sogn og Fjordane fylke.

Gull og platinametaller(Pt, Pd, Rh, Ru, Tr, Os) er analysert i tidligere inn- samlede løsmasseprøver fra Sogn og Fjordane fylke. Prøvene ble samlet inn i 1984-85 i forbindelse med et goekjemisk kartleggings- prosjekt som ble avsluttet i 1986 (NGU-rapport nr. 86.087). Den regionale fordeling av gull i 628 bekkesedimenter og 551morenep+røver er kartlagt over hele fylket, mens platinainnholdet er undersøkt i 100 bekke- sedimenter fra indre Sogn (Jotunmassivet) og Nordfjord. Flere gull og platinametall-anomalier opptrer i løsmassene, og de fleste har klar relasjon til enkelte berggrunnsgeologiske enheter: 1) Aurland-området og andre fyllittområder langs randen av Jotunmassivet 2) Utladalen-Hurrunganeområdet, dominert av pyroksengranulitt i Jotundekket 3) Ofiolitt-områder i ytre Sogn 4) Basiske-ultramafiske kropper i grunnfjellsgneis. Det anbefales mer detaljerte undersøkelser i Aurland-området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.156
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport