Innhold av 24 grunnstoffer i bekkesedimenter, kartblad Arendal M=1:250 000.

Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 1183 lokaliteter hovedsaklig på kartblad Arendal, og på deler av kartbladene Skien og Mandal (M=1:250 000). Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart (målestokk 1:250 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.202
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport