Innhold av 18 grunnstoffer i bekkesedimenter, Oppland fylke.

Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 693 lokaliteter i Oppland fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Anlyseresultetene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestok ca. 1:1,84 mill). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.156
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland