Innhold av 10 grunnstoffer i bekkesedimenter, kartblad 2018 I, Engerdal.

Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 127 lokaliteter på kartblad 2018 I Engerdal. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.266
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark