Ingeniør- og hydrogeologiske undersøkelser langs Brattreiteelva, Verran kommune, Nord-Trøndelag

I forbindelse med en planlagt regulering av Brattreiteelva i Verran kommune, utførte NGU i juni 2000 en feltbefaring i områdene langs omtalte elv. Ved den planlagte reguleringen vil en stor del av avrenningen fra Brattreiteelvas nedslagsfelt bli overført gjennom tunnel til Follavatnet. Langs elva er det registrert 3 private vannverk samt ett planlagt kommunalt vannverk. Undersøk- elsene ble i første rekke konsentrert om å klarlegge de eventuelle skade- virkninger som kan oppstå ved en redusert vannføring i Brattreiteelva. Størrelsen på vanninfiltrasjonen fra elva tl det omkringliggende grunnvanns- magasin ble beregnet til 0.02 m3/sek. NTH har utført beregninger av i hvor stor del av året vassføringen etter regulering, statistisk sett, vil kunne ligge lavere enn 0.02 m3/sek. Beregningene viser at en slik vannføring vil kunne opptre i 2% av året. Omfanget av uønsket lav vannføring vurderes derfor som stor nok til at forholdet bør ivaretas gjennom pålegg om styrt minstvassføring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.092
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport