Informasjonsplakater om kvartærgeologiske tema. Hegstadmarka natur- og kultursti ved Stiklestad, Verdal kommune.

Rapporten omhandler NGUs 5 (av i alt ca. 30) forslag til informasjonsplakater for en natur- og kultursti i Hegstadmarka like øst for Stiklestad. Arbeidstitlene er: A: Gammel fjordbunn. Landhevning (hovedplakat) B: Kilde (oppkomme). Grunnvann i jord C. Bjønndalen. Ravine/bekkedal D: Verdalsraset i 1893 E: Strandlinjer Målgrupper er både turisme/reiseliv (via Stiklestad Nasjonale Kulturhus og skoler/undervisning. Dette er tillagt vekt ved utforminga av plakatenes illustrasjoner og tekster.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.240
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport