Infiltrasjons- og grunnvannsundersøkelser ved Bøla, Steinkjer kommune

Ved Bøla er det planlagt bygging av ny kafe med innlagt vann og sanitæranlegg. NGU har undersøkt muligheten for å utnytte de lokale løsmassene som infiltrasjonsmedium for avløpsvannet fra kafeen. Det finnes ikke løsmasser i området som er egnet som resepient for avløpsvann. Den eneste aktuelle løsmasseavsetningen i området er en strandavsetning, men undersøkelsene viser at den har for liten mektighet over grunnvann og finkornige tette masser. Det kan være mulig å forsyne kafeen med grunnvann fra en eller flere borebrønner i fjell. På grunnlag av målinger av sprekkeretninger og en vurdering av topografien er det angitt tre lokaliteter for boring av brønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.010
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport