Identifikasjon av løsneområder for jordskred

Gjennom FoU-prosjektet ‘Identifisering av løsneområder for jordskred’ finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt løsneområder for 488 jordskred i åpne skråninger, registrert i NGUs detaljerte løsmassedatabase, for å finne ut hvordan man bedre og mer nøyaktig kan identifisere slike løsneområder. Løsneområdene til jordskredene er funnet i mange ulike løsmassetyper, men de fleste opptrer i morene, ulike typer skredavsetninger og forvitringsmateriale. De fleste løsneområdene ligger mellom 25 og 30 grader. Imidlertid har ~5% av løsneområdene gradienter under 20 grader, og mange av disse ligger på dyrket mark. Glideplanet til mange av jordskredene virker å være relatert til en todelt morenestratigrafi hvor et underliggende, kompakt lag med mye finstoff (spesielt silt) opptrer som en barriere for infiltrasjon av vann fra et overliggende mer grovkornet lag. Mange av løsneområdene er relativt grunne (~0.5 m), og reflekterer tykkelsen på dette øverste laget. Mineralogien til morenene reflekterer den lokale berggrunnen og kan ha direkte innvirkning på skjærstyrken til sedimentene. Den detaljerte løsmassedatabasen til NGU inneholder data som er egnet for denne typen undersøkelser, og antall registreringer ventes å øke i tiden fremover slik at potensialet for ulike typer analyser vil bli større.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2021.022
Page number:
39 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project nr:
390100
Publisher:
Norges geologiske undersøkelse
Contracting authority:
Norges vassdrags- og energidirektorat