Hydrogeologiske undersøkelser ved Englandsskogen vest, Alta kommune

I forbindelse med kartlegging av muligheter for ny reservevannskilde til Alta by er det utført grunnboringer ved Englandsskogen vest på distalsiden av den store randavsetingen ved Raipas. Det ble i mai 2008 utført i alt 6 grunnboringer i tillegg til at det ble satt ned to 5/4" undersøkelsesbrønner i dette området. Boringene viste svært varierende løsmassesammensetning mot dypet i hvert enkelt borepunkt. Det ble også registrert stor variasjon i løsmassesammensetning mellom de ulike borelokalitetene. Resultatene fra grunnboringene avdekket områder med løsmasser med god vannføringsevne og betydelig mektighet, og med forventet potensiale til å utgjøre en reservannkilde til Alta by. På grunn av for stort dyp til grunnvannsspeilet (ca.10m)til å kunne benytte sugepumpe ble det ikke gjennomført prøvepumping under driving av undersøkelsesbrønnene. Det ble imidlertid benyttet trykkluft til å ta ut vannprøver fra akviferen og til å bedømme vanngiverevnen. Løsmassene i aktuelt filterdyp var imidlertid for grove til at det var mulig å få spylt opp representative sedimentprøver under vannprøvetakningen. Utført kjemisk vannanalyse viser at vannkvaliteten er meget god for samtlige analyserte parametere. På bakgrunn av resultatene fra de utførte undersøkelsene anbefales det å etablere en fullskala prøvepumpingsbrønn og å gjennomføre prøvepumping for kvalitetstesting av grunnvannet og kapasitetstesting av akviferen. Det undersøkte området ligger ca 700m sørvest for grunnvannsanlegget til eksisterende hovedvannforsyning, og de kartlagte sedimentene med høy vanngiverevne er antat tå være en del av en større sammenhengende akvifer som også hovedvannverket tar sitt grunnvann fra. En framtidig reservevannskilde i dette området kan derfor være i hydraulisk kontakt med hovedvannkilden, og vil følgelig ikke gi samme sikkerhet som om kildene hadde vært hydraulisk adskilte enheter. Det er derfor viktig å få en vurdering av kildevalget fra det lokale Mattilsyn, og om de vil godkjenne grunnvannsbrønner i det foreslåtte området som reservevannkilde til Alta.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.005
Page number:
28 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Project nr:
271200
Fylke:
Finnmark