Hydrogeologiske undersøkelser ved Raipas, Alta kommune

Forkortet: NGU har på foresåørsel fra Alta kommune gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i området ved eksisterende grunnvannsanlegg i det mektige isranddeltaet ved Raipas i Altadalen. Bakgrunnen for undersøkelsene er ønske om å få en bedre oversikt over tilstrømningsområdet til grunnvannsanlegget for bedre å kunne vurdere sårbarhetene til grunnvannsressursen overfor aktiviteter tilknyttet masseuttaket i brønnfeltets nærområde. Undersøkelsene har bestått i hydrogeologisk befaring, georadarundersøkelser og grunnboringer med nedsetting av obersvasjonsbrønner. Det ble i tillegg tatt ut sedimentprøver til miljøanalyser fra en boring. Det er utført målinger av grunnvannsnivå over en kortere periode høst-vinter 2005.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.078
Page number:
65 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark