Hydrogeologiske undersøkelser ved Hvittingfoss vannverk 2005-2007

Som en del av NGUs forskningsprogram GEOS (Geologi i Oslo-området) har det blitt utført ulike hydrogeologiske undersøkelser i Numedalen mellom Kongsberg og Hvittingfoss. En del av disse undersøkelsene ble utført i området rundt det kommunale grunnvannsanlegget ved Evju (Hvittingfoss vannverk). Undersøkelsene her ble utført for å kartlegge den romlige utbredelsen av akviferen til grunnvannsanlegget, og for å gi forslag til utforming av sikringssoner rundt anlegget. Det ble utført geofysiske undersøkelser (2D resistivitet), grunnboringer, temperaturmålinger av grunnvannet, kjemiske analyser av vannprøver fra brønner og overflatevann samt alderdateringer av grunnvannet (KFK og SF6 analyser). Deler av undersøkelsene ble utført i tett samarbeid med Kongsberg kommune, som også har finansiert deler av boreprogrammet. De utførte undersøkelsene viser at akviferen ved Evju er overdekket av 30-40 meter med lavpermeable sedimenter (finsand, silt, leire) som dekker hele dalbunnen i grunnvannsanleggets nærområde. Akviferen er derfor godt beskyttet mot forurensende aktiviteter. Dateringer av grunnvannet ved bestemmelse av KFK-er og SF6-innhold viser noe divergerende aldersdatering for KFK-analysene, mens aldersdatering basert på SF6-innhold ikke kan benyttes fordi berggrunnen i området trolig avgir små mengder naturlig SF6. Det er likevel grunn til å anta at oppholdstiden for grunnvannet som tas ut fra akviferen er flere 10-år gammelt. Det er registrert høyt innhold av fluor i grunnvannet i akviferen samt i noen omliggende fjellbrønner. Det er samtidig registrert et relativt lavt fluorinnhold i vannet i nærliggende vassdrag. Dette indikerer at nydanning av grunnvann i akviferen skjer via underliggende fjellgrunn og ikke gjennom infiltrasjon gjennom overliggende lavpermeable sedimenter. På grunnlag av resultatene fra de utførte undersøkelsene er det vist at akviferen ved Evju er meget godt beskyttet mot overflateforurensninger, og at grunnvannet har lang oppholdstid i grunnen før det når grunnvannsbrønnene. Det foreslås derfor at det er tilstrekkelig å etablere to sikringssoner som båndlegger relativt begrenset areal rundt grunnvannsanlegget.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.019
Page number:
46 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Grunnvannsundersøkelser
Project nr:
301815
Fylke:
Buskerud