Hydrogeologiske undersøkelser ifm energilagring ved Akkerhaugen Gartneri, Akkerhaugen, Sauherad kommune

(forkortet) Akkerhaugen Gartneri i Sauherad kommune har i dag tradisjonell oppvarming av veksthusene med kombinasjon av fyringsolje og elektrisitet. Hydrogeologiske undersøkelser er utført for å vurdere muligheten til å bruke undergrunnen som energikilde og energilager, der en ved bruk av varmepumpe lagrer overskuddsvarme fra sommerhalvåret for gjenvinning og bruk i vinterhalvåret. Utførte sonderboringer har avdekket et vannførende gruslag (akvifer) mellom jernbanelinjen og Norsjøen som har de rette hydrogeologiske egenskaper for energilagring. Akviferen består av et gruslag overdekket av en finsandig elveavsetning mellom jernbanelinjen og Norsjøen. Avsetningen har god hydraulisk permeabilitet, men forholdsvis begrenset horisontal utstrekning og mektighet. Utførte undersøkelser og modellering antyder at akviferen ut fra et hydraulisk og termodynamisk synspunkt er egnet til lagring av varme og kulde, men at kapasiteten er begrenset på grunn av at akviferen er forholdsvis liten. Modellberegninger av grunnvannsuttak større enn 45 m3/time fra akviferen viser at avsenkning av grunnvannsnivået i uttaksområdet vil føre til at brønnene blir tørrlagt. Naturlig tilførsel av grunnvann til akviferen er begrenset som følge av liten hydraulisk kommunikasjon med Norsjø og et begrenset nedbørsfelt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.006
Page number:
36 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Energilagring i grunnen - Akkerhaugen Gartneri
Project nr:
277110
Fylke:
Telemark