Hydrogeologiske undersøkelser i forbindelse med mineralvannsproduksjon, Best Kjøttprodukter AS, Utleirveien 140, Trondheim kommune

NGU har på oppdrag fra Best Kjøttprodukter AS gjennomført en hydrogeologisk vurdering av en grunnvannsbrønn i fjell tenkt benyttet til produksjon av naturlig mineralvann for salg. Denne rapporten vil danne grunnlaget for det lokale Næringsmidddeltilsyns godkjenning av grunnvannkilden til produksjon av naturlig mineralvann. Den hydrogeologiske vurderingen av grunnvannskilden er basert på geologisk og områdehygienisk kartlegging, samt prøvepumping av grunnvannsbrønnen med en pumperate på 1 l/s gjennom et helt år. Det ble i forbindelse med prøvepumpingen tatt ut månedlig vannprøver for mikrobiologiske og kjemiske/fysiske analyser av grunnvannet. Resultatene fra vannanalysene viser at grunnvannet har en god og stabil kvalitet som tilfredsstiller alle mikrobiologiske og sensoriske krav i henhold til Forskrift for utvinning og frambud mv av naturlig mineralvann og kildevann, samt Forskrift om vannforsyning og drikkevann. Ut fra den geologiske kartleggingen anses grunnvannet i brønnen godt beskyttet mot overflatevann og mulige forurensninger i brønnens nærområde. For ytterligere å sikre grunnvannskilden mot potensielle forurensing er det etablert sikringssoner rundt grunnvannsbrønnen der det er lagt begrensninger på tillatte aktiviteter. Ut fra den samlet vurdering anser NGU denne grunnvannsbrønnen som godt egnet til produksjon av mineralvann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.018
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Project nr:
271200