Hydrogeologiske undersøkelser i Beiarn kommune 2013 og 2014

Beiarn kommune forspurte i 2013 NGU om hydrogeologisk bistand i forbindelse med kommunens pågående arbeid med å sikre vannforsyningen i kommunen. Deler av kommunen forsynes i dag fra Ågleinåga vannverk som har elva Ågleinåga som sin primærkilde. Denne kilden har i perioder usikker vannkvalitet og kapasitet og kommunen ønsket å få utredet muligheter for grunnvannsuttak i forsyningsområdet til vannverket. En kartlegging av grunnvannsressursene i kommunen er også viktig for a imøtekomme krav og forordninger i EUs Grunnvannsdirektiv og Vannforskriften. Sommeren 2013 ble det gjennomført en hydrogeologisk feltbefaring i kommunen, og det ble på bakgrunn av denne valgt ut områder for videre undersøkelser. Sommeren 2014 ble det på bakgrunn av anbefalinger fra NGU utført sonderboringer ved tre lokaliteter i forsyningsområdet til Ågleinåga vannverk samt i området Tollåga grunnvannsverk. Det ble ikke funnet egnete akviferer for større grunnvannsuttak ved noen av de tre borelokalitetene i forsyningsområdet til Ågleinåga vannverk, da løsmassene i de tre lokalitetene domineres av mektige lag av finkornig fjordsedimenter med dårlig vanngiverevne. Sonderboringen ved Tollåga viste egnete løsmasser for større grunnvannsuttak under et mektig lag med finsand. Dette indikerer at akviferen i dette området har potensial til å forsyne hele kommunen med grunnvann. De utførte hydrogeologiske undersøkelsene viste også at det er behov for å revidere utstrekningen til de to grunnvannsforekomstene som er registrert i Vann-nett i Beiarn kommune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.005
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Samfinansieringsprosjekter relatert til implementeringen av EUs grunnvannsdirektiv
Project nr:
358800
Fylke:
Nordland