Hydrogeologisk vurdering i forbindelse med planlagt overføring av Finnkoisjøen til Nesjøen, Tydal kommune

Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Trondheim Energiverk gjort en vurdering av hvordan en planlagt overføringstunnel fra Finnkoisjøen til Esandsjøen (del av Nesjøen) kan innvirke på grunnvannsforholdene i Skarpdalen. Vurderingene er basert på kvartærgeologisk kartlegging, georadarmålinger, undersøkelsesboringer, beskrivelse av grunnvannskilder/oppkommer og måling av grunnvannsnivå. Løsmassene i Skarpdalen er dominert av breelv- og bresjøsedimenter og morene. Det er flere steder påvist opptil 20 m tykt løsmassedekke, hovedsakelig av sand og grus. Dette mektige løsmasseoverdekket vil gi for liten fjelloverdekning over deler av planlagt tunnel, slik at det kan bli nødvendig å flytte tunneltraseen litt lenger mot øst i forhold til eksisterende planer. Topgrafien, samt stor utbredelse av vannførende og til dels mektige løsmasser, gir grunnlag for de mange oppkommene av grunnvann i Skarpdalen. Vannnføringen i oppkommene varierer sterkt med snøsmelting og nedbør. De største har en trolig en minstevannføring på mer enn 1 1/s, mens mange av de mindre tørker ut i nedbørsfattige perioder på høsten eller i lange kuldeperioder om vinteren. Grunnvannsnivået i løsmasseavsetningene varierer også mye over året. I en observasjonsbrønn er det målt opptil 3 m forskjell mellom høyeste og laveste grunnvannsnivå. Med liten fjelloverdekning over planlagt tunnel og vannførende løsmasser er det sannsynlig at planlagt overføringstunnel vil få konsekvenser for grunnvannsnivået i området. En sekning av grunnvannsnivået vil føre til mindre vannføring/tørrlegging av grunnvannskilder. Særlig to oppkommer som benyttes til vannførsyning til samenes sommerboplaseer i Skarpdalen ligger utsatt til for tørrlegging. Det finnes imidlertid andre alternativer for vannforsyning området. Rørbrønner i løsmasser eller grunnvann fra lavereliggende oppkommer vil være et godt alternativ til dagens vannfo

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.090
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport