Hydrogeologisk vurdering av fjellbrønn ved Sørhøy gård i Overhalla for produksjon av mineralvann.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert de geologiske og hydrogeologiske forholdene i forbindelse med planer om produksjon av mineralvann fra en fjellbrønn ved Sørhøy gård i Overhalla kommune. Brønnen ligger nær gårdsbebyggelse og er omgitt av dyrket mark. Det er registrert 3-5 m løsmasseoverdekning bestående av marin leire. Berggrunnen i området er dominert av kvartsitt, glimmerskifer og dioritt. Brønnen har kapasitet på 4000-4500 l/time. Analyseresultater viser at brønnen har god bakteriologisk kvalitet og det er heller ikke påvist andre forurensende stoffer bortsett fra at det i en prøve er påvist et innhold av TOC og PAH som ligger over det som er naturlig for rent grunnvann. Den fysikalsk-kjemiske kvaliteten er stort sett god i det alle analyserte parametre tilfredsstiller kravene til drikkevann. Etter norske forhold kan vannet karakteriseres som relativt rikt på løste mineraler dominert av natrium, kalsium og bikarbonat. Selv om innholdet av nitrar ligger innenfor kravet som stilles til drikkevann, er det gjennom analyseperioden påvist betydelige variasjoner (1,3-34 mg/l). Dette viser at brønnen periodevis er påvirket av gjødslet dyrket mark, noe som kan ha betydning for godkjenning av grunnvannet for produksjon av mineralvann. Det å redusere brønnvannets nitratinnhold kan være meget komplisert. Det enkleste er å blende av den øverste delen av brønnen for å hindre innlekking av overflatenært og trolig nitratholdig grunnvann. Et annet og mer omfattende alternativ er å bore en ny brønn i utmarksområdet ved Tetliberget.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.117
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport